Как работи домашният хладилник?

Как работи домашният хладилник?

На всеки е известно, че в домашния хладилник се поддържат температури, по-ниски от тези на околната среда. Това позволява в него да се съхраняват хранителни продукти за много по-дълъг срок в сравнение със съхранението при стайна температура.

Как се постига поддържането на ниски температури в хладилния обем?

На практика по-ниската температура на въздуха в хладилника предизвиква непрекъснато проникване на топлина в него от по-топлото помещение, в което се намира. Ако тази топлина не се отвежда извън хладилния обем, след време тя ще предизвика изравняване на температурата в него с тази на околното помещение, тоест хладилника ще престане да функционира като такъв.

Ето защо, за да се отвежда непрекъснато проникваща топлина в хладилника и да се подържа постоянна ниска температура в него, той се съоръжава със специална охлаждаща инсталация. Тя представлява херметична тръбна система, състояща се от няколко задължителни елемента – компресор, кондензатор, филтър-дехидратор, капилярна тръба, изпарител и тяхното управление. Цялата тръбна система е запълнена с т.нар. хладилен агент – химично вещество с ниски температура на изпарение. То променя агрегатното си състояние в следната последователно. В изпарителя хладилният агент кипи при ниско налягане, като при това отнема топлина от хладилния обем, поддържайки ниски температури в него. Образуваните пари на изхода от изпарителя се засмукват от компресор, който ги сгъстява (тоест увеличава тяхното налягане) за сметка на разход на електрически ток. Сгъстените пари на хладилния агент се подават в кондензатор, където те обратно се втечняват при високо налягане и температура. При това се отделя топлина, която благодарение на това, че парите кондензират при високи температури, се предава към въздуха на помещението, в което се намира хладилника. Втечнените пари след кондензатори се подават към филтър-дехидратор, където се очистват от механични примеси и влага, намиращи се в тях. Течният хладилен агент при високо налягане след филтър-дехидратора се подава към капилярна тръба, където налягането му се понижава от това в кондензатор до това в изпарителя. Течният хладилен агент след капилярната тръба при ниско налягане се подава към изпарителя. Там отново кипи, отнемайки топлина от хладилния обем.

Така се затваря цикъла на хладилния агент, извършващ описаната последователност от процеси. Поддържането на зададената температура в хладилника се извършва чрез термостат, който включва и изключва компресора на хладилника.

Така в крайна сметка охлаждащата инсталация на хладилника осигурява отвеждане на топлина от него към околното помещение за сметка на изразходвана електрическа енергия.